fbpx Skip to content

PRIVACYBELEID VAN VERENIGING NEE-ETEN!

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging Nee-eten! hierna: “de vereniging”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de vereniging, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je
eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  Rob van Mameren, penningmeester en ledenadministratie van Vereniging Nee-eten! Postbus 418, 2000 AK Haarlem, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 40637726.

  De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via ledenadministratie@nee-eten.nl

 2. Welke gegevens verwerkt de vereniging en voor welk doel
  2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam
  b) adresgegevens
  d) telefoonnummer
  e) e-mailadres
  f) bankrekeningnummer]

  2.2 De vereniging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
  doeleinden:
  a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
  b) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
  c) je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de vereniging en je te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van de vereniging

  E-mailmarketing (opt-out):
  de vereniging gebruikt je naam en e-mailadres om je maandelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de vereniging toe te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze emails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

  E-mailmarketing (opt-in):
  Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de vereniging je naam en e-mailadres om je maandelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de vereniging toe testuren. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

  2.3 De vereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en
  werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

 3. Bewaartermijnen
  3.1 De vereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de vereniging de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

  4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de vereniging gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de vereniging. Met de verwerkers heeft de vereniging een
  verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  5.1 Via de ledenadministratie (ledenadministratie@nee-eten.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal je
  verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de vereniging je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

  5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (ledenadministratie@nee-eten.nl ). De vereniging zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de vereniging je hiervan op de hoogte brengen.

  5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de vereniging je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (ledenadministratie@nee-eten.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

  5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (ledenadministratie@nee-eten.nl).

 6. Wijzigingen
  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website https://nee-eten.nl bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
Back To Top